میزان تولید سامانه ها

مشارکت کنندگان محترم در سامانه های فتو ولتائیک می توانند از درگاه مربوط به هر سامانه میزان تولید سامانه مربوطه را بررسی نمایند.