پروژه های بهینه سازی

محیط زیست میراث نسل های گذشته نیست ، بلکه امانتی است از نسل های آینده در دستان ما

بهینه سازی نیروگاه خورشیدی :


بهینه سازی یک نیروگاه خورشیدی به مفهوم نزدیک کردن نقطه کار آن از نظر میزان تولید انرژی به نقطه کار بیشینه با توجه به شرایط حاکم بر عملکرد آن از قبیل استهلاک ، دمای محیط ، گرد و غبار ، سرعت باد و... است. به عبارت دیگر هدف از انجام پروژه های بهینه سازی، تولید بیشترین انرژی الکتریکی و کسب بیشترین درآمد ممکن از نیروگاه می باشد.

شرکت پاک نیرو سولار این وظیفه مهم را در قالب فعالیت های بهینه سازی زیر بصورت تضمینی انجام می دهد :

1- اندازه گیری میزان انحراف عملکرد نیروگاه از شرایط بهینه

2- ارایه راهکارهای بهینه سازی نیروگاه

3- اجرای راهکارهای بهینه سازی، اندازه گیری میزان انرژی و سود حاصل ازآن

4- آموزش بهره برداران در زمینه حفظ شرایط بهینه

نیروگاه 5 مگاواتی نیر استان یزد:


تیم فنی پاک نیرو سولار فعالیت های زیر را در قالب پروژه بهینه سازی این نیروگاه انجام داده است:

1- انجام تست های تخصصی بر روی پنل های نیروگاه و مشخص نمودن پنل های معیوب

2- اندازه گیری میزان تاثیر نشست گردو غبار روی پنل ها بر توان تولیدی نیروگاه با توجه به شرایط سایت (تاثیر میزان گردو غبار و کثیف شدن پنل ها)

3- اندازه گیری میزان تاثیرآسیب های فیزیکی پنل ها (در زمان انتقال و نصب)، بر توان تولیدی آنها

4- ارائه راهکارهای افزایش تولید نیروگاه

نمونه تصویر الکترولومینسنس گرفته شده :

نمونه ای از تصاویر ترموگرافی گرفته شده

نیروگاه 10 مگاواتی غدیر مهریز-یزد :


تیم فنی پاک نیرو سولار فعالیت های زیر را در قالب پروژه بهینه سازی این نیروگاه انجام داده است:

1- انجام تست های تخصصی بر روی پنل های نیروگاه و مشخص نمودن پنل های معیوب

2- اندازه گیری میزان تاثیر نشست گردو غبار روی پنل ها بر توان تولیدی نیروگاه با توجه به شرایط سایت (تاثیر میزان گردو غبار و کثیف شدن پنل ها)

3- اندازه گیری میزان تاثیرآسیب های فیزیکی پنل ها (در زمان انتقال و نصب)، بر توان تولیدی آنها

4- ارائه راهکارهای افزایش تولید نیروگاه

سامانه 80 کیلووات در منطقه کیساره استان اصفهان:


تیم فنی پاک نیرو سولار با انجام تست های تخصصی بر روی پنل ها و اینورترهای این سامانه، عیوب موجود را مشخص و با رفع آنها تولید این سامانه را بیش از 30 درصد (بیش از 2500 کیلووات ساعت در ماه) افزایش داده است.

در شکل روبرو، محور عمودی معرف ضریب تولید اینورترهای این سامانه بوده و منحنی آبی رنگ افزایش ضریب تولید اینورتر مورد نظر را نشان می دهد

سامانه 70 کیلووات در شهرستان سجزی استان اصفهان :


تیم فنی پاک نیرو سولار با انجام تست های تخصصی بر روی این سامانه، دلایل محدود شدن توان تولیدی در زمان پیک تولید را مشخص و با رفع آنها بیشینه توان تولیدی این سامانه را بیش از 7 درصد افزایش داده است.

سامانه 100 کیلووات در منطقه شهرک صنعتی جی اصفهان:


با توجه به افت توان ایجاد شده در یکی از اینورترهای این سامانه، تست های تخصصی مورد نیاز بر روی پنل ها و اینورتر مورد نظر توسط تیم فنی پاک نیرو سولار انجام و پنل معیوب شناسایی شد. تعویض پنل معیوب باعث شد تولید اینورتر مورد نظرنرمال شود و مهمتراز آن، از ایجاد شرایط ناایمن و بروز حادثه در سامانه جلوگیری گردد.

شکل روبرو اصلاح شرایط استرینگ مورد نظر پس از تعوبض پنل معیوب را نشان می دهد.

سامانه 20 کیلووات سقفی در محل شرکت توزیع استان اصفهان :


تیم فنی پاک نیرو سولار با انجام تست های تخصصی بر روی این سامانه، دلایل تولید کمتر یکی از اینورترهای آن را مشخص و با رفع آنها، توان تولیدی این اینورتر را بیش از 30 درصد افزایش داده است.

سامانه 100 کیلووات در شهرستان جندق استان اصفهان:


با توجه به افت توان ایجاد شده در یکی از اینورترهای این سامانه، تست های تخصصی مورد نیاز بر روی پنل ها و اینورتر مورد نظر توسط تیم فنی پاک نیرو سولار انجام و علت فنی افت توان مشخص و رفع شد. رفع این مشکل باعث شد میزان تولید سامانه حدود 8.5 درصد افزایش یابد.

شکل روبرو منحنی تولید اینورتر را قبل و بعد از رفع مشکل نشان می دهد.