تست و عیب یابی ، تعمیرات و نگهداری نیروگاه های خورشیدی